ΕΡΓΟ

Αντικείμενο του έργου

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Επισκευαστών Δικύκλων (Π.Α.Σ.Ε.Ε.Ε.Δ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας», με κωδικό ΟΠΣ 5003109. Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται. Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τον πίνακα στο σημείο 5 «Κατανομή των Ωφελουμένων» του παρόντος. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ελλάδα.

Στόχοι του έργου

Η Πράξη αφορά υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε 739 ωφελουμένους - εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας και συγκεκριμένα:

 1. Κατάρτιση για τη συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους, καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 120 ώρες και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).
 2. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.
Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 2. Να είναι Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 3. Να είναι ηλικίας 18-64 ετών.
Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 120 Ώρες Κατάρτισης Χ 5,00 € = 600,00 €.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει στις 13/04/2020 και ώρα 11:00 και λήγει στις 27/04/2020 και ώρα 15:00.

Αντικείμενα Κατάρτισης
Α/A ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1 Τεχνικός μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων: Ειδικός Νέων Διαγνωστικών Μεθόδων Βλαβών 96 24 120
2  Στέλεχος υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας: Ειδικός Διαχείρισης Αποθεμάτων  96  24  120
 3 Τεχνικός κατασκευής και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) 96 24 120
Δικαιολογητικά συμμετοχής

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, και μέχρι τις 30/04/2020 και ώρα 14:00,οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό φάκελο (αρχεία pdf) με τα δικαιολογητικά τους στο email στο info@paseeed.gr, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση - βαθμολόγηση και κατάταξή τους.
Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως και η μη εμπρόθεσμη παραλαβή των δικαιολογητικών, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Τα Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, αριθμημένα με την παρακάτω σειρά (2.1 - 2.8), είναι:

 • 2.1 Η Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από αυτόν τον ιστότοπο)
 • 2.2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 • 2.3 Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών, το οποίο δήλωσαν στην Αίτησή τους
 • 2.4 Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων, όπου αναγράφεται ο:
  • 2.4.1 Α.Φ.Μ.
  • 2.4.2 Α.Μ.Κ.Α,
  • 2.4.3 Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου (Α.Μ. ΙΚΑ).
 • 2.5 Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 • 2.6 Αποδεικτικά Εργασιακής Κατάστασης:
  • Για τους Εργαζόμενους: ένα (1) από τα παρακάτω:
   • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα (Υπεύθυνη Δήλωση 2.6α).
   • Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα (Υπεύθυνη Δήλωση 2.6β).
  • Για τους Εποχικά Εργαζόμενους: Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:
   • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη
   • είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη
   • ή από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση
   • ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
    Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).
 • 2.7 Αποδεικτικά ετών επαγγελματικής εμπειρίας:
  Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. 
  Εφόσον έχει προσκομιστεί ως Αποδεικτικό Εργασιακής κατάστασης (σημείο 2.6) δεν απαιτείται 2η φορά.
 • 2.8 Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον ΠΑΣΕΕΕΔ), ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι Γνήσια Αντίγραφα των πρωτοτύπων (Υπεύθυνη Δήλωση 2.8)

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές και μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese με χρήση κωδικών taxis net.

Σημείωση: Τα παραπάνω Δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν αριθμημένα (2.1 - 2.8) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.

 

Υπεύθυνες δηλώσεις - Σχετικά έγγραφα
...εξακολουθώ να είμαι Εργαζόμενος/η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης μου έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζομαι ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. YD_upopsifioi_2.6a.docx 
...εξακολουθώ να είμαι Εργαζόμενος/η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης και η Εταιρεία στην οποία εργάζομαι ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα  YD_upopsifioi_2.6b.docx
... τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι Γνήσια Αντίγραφα των πρωτοτύπων.  YD_upopsifioi_2.8.docx
Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης  paseeed_prosklisi_ofeloumenoi.pdf
Κείμενο της συμπληρωματικής πρόσκλησης - Β Κύκλος  paseeed_prosklisi_ofeloumenoi_bcycle.pdf