Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριπτέων της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Επισκευαστών Δικύκλων (ΠΑΣΕΕΕΔ), στο πλαίσιο της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τους στην Πράξη "Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας" για τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας και έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και την επεξεργασία και ταξινόμηση αυτών, προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα των επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψηφίων Ωφελουμένων, βάσει της μοριοδότησης τους ανά ομάδα περιφερειών/υποέργα.