Συγκρότηση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας» μόνο για τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Επισκευαστών Δικύκλων (ΠΑΣΕΕΕΔ), στο πλαίσιο της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τους στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας» μόνο για τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας και έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και την επεξεργασία και ταξινόμηση αυτών, προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλέξιμων και Επιλαχόντων Υποψήφιων Ωφελουμένων, βάσει της μοριοδότησής τους ανά ομάδα περιφερειών/υποέργα.

Επισημαίνεται πως έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής και του ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων ωφελουμένων, ο ΠΑΣΕΕΕΔ θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της συνολικής βαθμολογίας - όπου διαπιστωθεί ανακρίβεια - και θα προβεί σε ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων ανά ομάδα Περιφερειών.